Biznes info


Prawo stosunków międzynarodowych znajduje wyraz w rozwoju systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Instytucje te tworzą wspólne węzły komunikowania wzajemnego jej członków, ramy zbiorowego rozpatrywania i rozwiązywania problemów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ważne zadanie tych instytucji polega na koordynowaniu i kontrolowaniu transferu dóbr, kapitałów, usług, technologii, finansów i wiedzy różnego rodzaju. Instytucjonalizacja stosunków wewnątrz Unii Europejskiej służy stabilizowaniu, legitymizowaniu i integrowaniu celowo zorganizowanych przedsięwzięć w ramach tej zbiorowości państw. Prawo oddziaływań międzynarodowych znajduje bardzo silny wyraz wewnątrz UF. Są to oddziaływania polityczne, ekonomiczne, technologiczne, kulturowe, wojskowe, prawne i ekologiczne. Zakres i siła tych oddziaływań są zależne od środków, celów i możliwości państw członkowskich. Wypadkową tych oddziaływań jest kierunek i tempo aktywności wspólnoty, jej integracji wewnętrznej i ekspansji na zewnątrz. Wspólnota oddziałuje w różny sposób na środowisko międzynarodowe. Główny kierunek i skuteczność tego oddziaływania zależą od orientacji dominującej w oddziaływaniach zewnętrznych. Prawo współzależności międzynarodowych ma szczególny wyraz wewnątrz UE, w której wszyscy członkowie są szerzej zależni wzajemnie niż w powszechnych stosunkach międzynarodowych. Cechą charakterystyczną wspólnotowych zależności wzajemnych jest świadome i celowe przezwyciężanie ich asymetryczności, które mogłyby przeszkadzać w osiąganiu uzgodnionych celów wspólnotowych. Równoważenie zależności wzajemnych dokonuje się w toku wspólnych debat, głosowań i decyzji wykonawczych. Celem tego równoważenia jest zrównoważony podział osiąganych interesów i korzyści.

Historia rozwoju wspólnot międzynarodowych wskazuje na następujące cechy tego rozwoju:

1. Wzrost ilości i złożoności wspólnot międzynarodowych polega głównie na obejmowaniu przez nie coraz to nowych dziedzin życia społeczeństw i państw oraz rodzajów stosunków międzynarodowych. Wzrost ten wychodzi od wspólnego stosunku do religii, polityki czy obronności i prowadzi do wspólnego stosunku do kwestii gospodarczych, kulturalnych, naukowo-technicznych i ekologicznych. Jeśli na etapie początkowym rozwój ten obejmował w sposób izolowany poszczególne rodzaje stosunków lub ich działań, to współcześnie obejmuje je coraz bardziej kompleksowo i współzależnie.

2. Widoczna jest coraz większa zmienność zasięgu czasowego (tzn. trwałości) i przestrzennego (tzn. wielkości) wspólnot międzynarodowych. Coraz więcej wspólnot przejawia, bowiem tendencję poświęcania dużo uwagi i środków sprawie swojego przetrwania oraz ekspansji. Dawniejsze wspólnoty efemeryczne czy doraźne, tworzone na czas wielkiego zagrożenia, wyprawy wojennej, regencji lub realizacji określonego celu, są zastępowane przez wspólnoty coraz bardziej trwałe i wybiegające w przyszłość. Jednocześnie wspólnoty o motywacjach i więziach lokalnych są zastępowane przez wspólnoty o motywacjach i więziach regionalnych, kontynentalnych lub zgoła światowych.

3. Dokonuje się wzrost ilości i jakości wspólnot międzynarodowych. Jest to proces przechodzenia od wspólnot sektorowych (jak np. Europejska Wspólnota Węgla i Stali czy Europejska Wspólnota Energii Atomowej), nielicznych i ograniczonych pod względem zakresu więzi, interesów i celów, do wspólnot liczniejszych, istniejących równocześnie i coraz bardziej złożonych.

4. Wraz ze wzrostem wielości istniejących równocześnie wspólnot międzynarodowych dochodzi do nakładania się lub wykluczania wzajemnego pewnych zakresów ich treści. W związku z tym pojawiają się problemy współistnienia, współdziałania, rywalizacji, sprzeczności i napięć między wspólnotami, jak też współzależności i hierarchiczności wspólnot. Wszystkie człony zespołu cech wewnątrzwspólnotowych mają zarazem charakter ogólnosocjologiczny i międzynarodowy, gdyż są one ukształtowane przez historię i przez bieżące stosunki między państwami.

Pojęcie „wspólnota międzynarodowa” jest wieloznaczne i analitycznie niepewne. Korzenie tego pojęcia obejmowały stopniowo różne dziedziny stosunków społecznych i zespoły cech charakteryzujących zjawiska rzeczywistości. Dlatego pojęciem „wspólnota” musiały się posługiwać i posługują różne nauki społeczne, które badają zjawiska rzeczywistości społecznej w wymiarach zbiorowości. W XX wieku powstało wiele zinstytucjonalizowanych wspólnot międzynarodowych, z których znaczna część miała lub ma już w nazwie określenie „wspólnota”. Na więziach ekonomiczno-politycznych oparte zostały trzy „wspólnoty europejskie: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej.

W 1968 r. komisarz ds. rolnictwa Sicco Mansholt przedstawił plan (tzw. plan Mansholta), którego celem było doprowadzenie do powstania większych gospodarstw jako bardziej wydajnych i perspektywicznych. Propozycja obejmowała zlikwidowanie produkcji w pięciu milionach gospodarstw rolnych i wycofanie pięciu milionów ludzi z pracy w tym sektorze. Propozycja nie została jednak przyjęta. Sztuczne podtrzymywanie wysokich cen prowadzi do nadwyżek produkcyjnych, co pociąga za sobą koszty i konieczność składowania. Jest to bardzo kosztowna polityka (w 1991 r. na sektor rolniczy przeznaczono 59,9% budżetu Wspólnot Europejskich). Wszelkie wydatki ponoszone są przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa.

Celem strony jest analiza harmonizacji oraz wdrażania prawa wspólnotowego przez Polskę w obszarze polityki rolnej. Stosowanie przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw i zapewnienie im stabilnych możliwości rozwoju funkcjonowania na Jednolitym Rynku. Ważnym problemem jest utrzymanie konkurencyjności rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności.

Ten serwis ma za zadanie także przedstawić politykę rolną dla polskiego sektora rolniczego oraz miejsce wspólnej polityki rolnej wśród polityk wspólnotowych. Polityka rolna, jako jedna z pierwszych, została poddana ujednoliceniu na szczeblu wspólnotowym, a zakres ingerencji wspólnotowych stał się szeroki. Niewiele aspektów polityki rolnej pozostawiono w gestii państw członkowskich. Dla Polski, które stosowała swój zestaw instrumentów oddziaływania na wieś i rolnictwo, oddanie kompetencji w zakresie sporej części polityki rolnej było sporym wyzwaniem.

Dyfuzja innowacji oznacza, że innowacje powstają w dużych centrach technologicznych i następnie rozpowszechniają się na ośrodki mniej rozwinięte. Najważniejszym problemem jest proces przyswajania innowacji (zróżnicowany przestrzennie). W gospodarce przestrzennej czynniki techniczne, którymi są przede wszystkim innowacje, przeplatają się z czynnikami społecznymi. Są tutaj sprzężenia zwrotne. Czynniki wzajemnie się warunkują. Oprócz innowacji technicznych mamy innowacje społeczne, takie jak: upodmiotowienie społeczności lokalnych, ich aktywność, przedsiębiorczość. Ma to wpływ na poziom i jakość życia, przy czym poziom życia zależy od wielkości dochodów mieszkańców danego obszaru, natomiast jakość życia zależy od czystego powietrza, warunków klimatycznych, od krajobrazu.

Model matematyczny cechy

Zagadnieniami równowagi ekonomicznej, do której bezpośrednio nawiązuje teoria równowagi przestrzennej, zajmowali się przede wszystkim Vilfredo Pareto i Leon Walras, twórcy matematycznej ekonomii szwajcarskiej. W swoich licznych pracach przedstawiali zagadnienia równowagi przy pomocy równań, nierówności. Każde rozważania dotyczące równowagi zaczyna się od tej szkoły matematycznej. Jest ona dużym uproszczeniem, jednak w pewnym sensie oddaje istotę rzeczy. Walras i Pareto opracowali matematyczny model wyidealizowanej gospodarki rynkowej. Na rynku występują producenci i konsumenci. Producenci posiadają środki produkcji oraz technologie wytwarzania i wytwarzają produkty.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12