Biznes info


Pod pojęciem popytu rozumiemy zapotrzebowanie na dobra ekonomiczne. Przy czym popyt może mieć charakter: 1) potencjalny – wszelkie potrzeby społeczne; 2) efektywny – potrzeby społeczne przy uwzględnieniu siły nabywczej społeczeństwa. Na popyt efektywny mają wpływ przede wszystkim zróżnicowane przestrzennie płace i ceny. Poza tym znaczenie ma cenowa i dochodowa elastyczność popytu oraz dobra komplementarne i substytuty, zmiana mody i zwyczajów, które mogą być w przestrzeni bardzo zróżnicowane. Wzrost popytu ma miejsce gdy: 1) rosną płace i maleją ceny; 2) rosną płace a ceny pozostają bez zmian; 3) płace pozostają bez zmian a ceny maleją; 4) płace maleją wolniej niż ceny; 5) płace rosną szybciej od cen.

Izowektory

Są to linie reprezentujące równe jednostkowe stawki przewozów jednokierunkowych, osobno do miejsca produkcji i odrębnie z miejsca produkcji do zbytu. Na obszarze transportowym posiadającym charakter jednorodny. Izowektory występują w postaci kół położonych koncentrycznie wokół siebie od środka układu na zewnątrz. Koła te leżą w jednakowych od siebie odległościach jeśli stawki taryfy przewozowej są proporcjonalne do odległości. Odległości pomiędzy kołami powiększają się jeśli zastosowana jest taryfa strefowa – każda inna strefa ma inną taryfę. Jeżeli przez obszar transportowy przebiegająjakieś tanie drogi komunikacyjne, to wtedy mogą mieć miejsce przewozy kombinowane i wówczas powstają zakłócenia w układzie izowektorów. Izowektory wykreśla się dla przewozu tej ilości dóbr jaka jest potrzebna dla wytwarzania i sprzedaży jednostki gotowego produktu. Dowiedz się od nas więcej na ten temat aby to zrobić przeglądnij całą naszą stronę.

Dlatego też w drugim przybliżeniu wskazane jest wyróżnienie w podzbiorze I dwu podzbiorów stanów charakterystycznych: – zbioru stanów dających się zaakceptować przez danego obserwatora /A/, a więc takich które nie wymagają zmian w sposobie działania obiektu,- zbioru stanów nie dających się zaakceptować/ NA/, takich które wymagają zmian w sposobie działania obiektu. W trzecim przybliżeniu można dokonać podziału zbioru stanów NA ze względu na moment wprowadzenia koniecznych zmian. Stany, przy których zmiany muszą być wprowadzone niezwłocznie, nazwiemy stanami krytycznymi/ K/, pozostałe zmiany NA nazywać będziemy niekrytycznymi /NKA Po złożeniu trzech omówionych klasyfikacji każde zjawisko /obiekt/, mikrosystem/ można ocenić według następującej skali ocen: 1) A- nie jest konieczne wprowadzenie zmian jego działaniu, 2) NK-konieczne jest wprowadzenia zmiany w jego działaniu, ale bez określenia terminu jej wprowadzenia, 3) K- konieczne jest bezzwłoczne wprowadzenie zmiany, 4) E- dane zjawisko zostaje wyeliminowane, przestaje działać.

W ujęciu tym na wskutek efektu uśredniania, zmiany są zawsze szybsze od najwolniejszych a wolniejsze od najszybszych zmian składowych, zaś chwilowa szybkość zmian zależy od synchronizacji wspomnianych zmian obserwowanych w ujęciu mikroskopowym. Oddziaływanie instrumentów w tym ujęciu jest teoretycznie jednakowe dla całego systemu. W ujęciu makroskopowym zaobserwowanie w dwu lub więcej procesów przejścia występujących jednocześnie pozwala przypuszczać, że: – albo procesy nastąpiły zupełnie przypadkowo i niezależnie, – albo istnieją wspólne przyczyny powodujące wejście zjawisk w stan K, czego przyczyną może być: 1) istnienie ogólnego lokalnego oddziaływania, powodującego pogorszenie się warunków (np. pogorszenie się koniunktury w danym regionie), 2) istnienie lokalnego wzajemnego oddziaływania powodującego zmiany granic stanu krytycznego (np. konkurencja na lokalnym rynku). Wspólne przyczyny powodujące jednoczesne rozpoczynanie procesów przejścia w wielu obiektach nazywamy czynnikiem synchronizującym, natomiast działania różnicujące moment rozpoczęcia procesów przejścia – czynnikiem desynchronizującym.

Można wyróżnić następujące granice: 1) Granice pomiędzy obszarami różnorodnych dóbr. 2) Granice pomiędzy obszarami różnorodnych rynków. Granice pomiędzy obszarami różnorodnych dóbr albo różnorodnych form rozdzielają obszary konsumpcji, produkcji. Linie graniczne wiążą się ze specyfiką systemu, podobnie jak i strefy graniczne. Linie graniczne zakreślają granice między obszarami zwykłymi oraz przy wewnętrznym podobieństwie miast i regionów oddzielają obszary rynkowe dla tego samego dobra krańcowego. Różnice między liniami granicznymi a strefami granicznymi są następujące: – Linie graniczne stanowią wyraźnie zakreśloną granicę pomiędzy – na przykład -dwoma miastami. Natomiast strefy graniczne istnieją między głównymi miastami danego obszaru i wyznaczają obszar graniczny, w którym znajdują się tzw. rynki szczelinowe. Rynki szczelinowe nie należą w pełni do żadnego z okręgów. Rynki szczelinowe powstają w przypadku, gdy obszary rynków stykają się na granicy okręgów pojawiają się martwe pola, które są zbyt małe, aby stanowiły same rynek dla jakiegoś przedsiębiorstwa. W wyniku połączenia się tego rynku z innymi rynkami szczelinowymi może zwiększyć się łącznie ten obszar do takiego rynku, który może stanowić podstawę lokalizacji nowego przedsiębiorstwa.

Zwieńczeniem powyższych procesów miałaby być unia polityczna. Generalnie jednak, dotychczasowa praktyka wskazuje, że dobrowolna integracja polityczna jest zwykle następstwem ujednoliceń kulturowo ideowych i konwergencji gospodarczej. Samoistne bądź wyprzedzające polityczne posunięcia prointegracyjne, jak dotąd, nie zaowocowały pozytywnymi skutkami.

Unia polityczna- forma porozumienia, polegająca na unifikacji polityki wewnętrznej i zagranicznej partnerów, czyli na rezygnacji z autonomii w określonych sferach.

Jako pierwowzór współczesnej integracji gospodarczej w Europie zwykle traktuje się Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) utworzony przez państwa niemieckie w 1834 roku. Wskazuje się też na międzywojenne osiągnięcia Belgii i Luksemburga w tym zakresie, zapoczątkowane w 1921 roku utworzeniem Ekonomicznej Unii Belgijsko-Luksermburskiej. Włączenie się do tego procesu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu Holandii zaowocowało integracją krajów Beneluksu, wyprzedzającą posunięcia zjednoczeniowe w Europie Zachodniej. Integracja gospodarcza zachodniej, a potem i wschodniej części kontynentu, zwieńczona jak dotąd wieloma sukcesami, została zapoczątkowana co prawda dopiero w latach 50. XX wieku, ale jest z powodzeniem kontynuowana.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12