Biznes info


Czym różni się region ekonomiczny od regionu działania? W odróżnieniu od regionu ekonomicznego region działania nie jest kategorią ekonomiczną. Region działania jest to obszar, którego granice są ustalane przez organ władzy, który bierze pod uwagę przede wszystkim zdolność danego obszaru, danej jednostki do świadczenia różnego typu usług dla mieszkańców, bierze pod uwagę przesłanki polityczne, a więc – można powiedzieć – przede wszystkim czynniki subiektywne. I w ten sposób powstaje województwo, które jest właśnie regionem działania.

Typ: Komunikacja i informacja. Funkcje: Tutaj funkcje są szerokie. Mamy tutaj na uwadze gromadzenie, porządkowanie, kodowanie, przechowywanie, upowszechnianie informacji istotnych dla sterowania rozwojem określonego obszaru, miast, gmin czy innych jednostek przestrzennych. Ten instrument jest najbardziej uniwersalny, stosują go wszystkie podmioty gospodarcze, we wszystkich skalach. Przykłady: Rejestry, katastry, monitoring rozwoju przestrzennego, budowa baz danych, stosowanie różnych systemów informacji o terenie czy wreszcie analiza skutków podejmowanych decyzji dotyczących określonej przestrzeni.

Lokalizacja w zakresie produkcji- dla producenta mają znaczenie dane demograficzne dotyczące rozmieszczenia środków produkcji, dotyczące konkurentów oraz rynków zbytu. Loesch uznaje, że o lokalizacji przedsiębiorstwa decyduje maksymalizacja korzyści, jaką jest zysk i maksymalizacja zysku. Przyjmuje za orientację jednostronną zysk i maksymalizację zysku. Następnie: minimalizację kosztów całkowitych, tj. produkcji, transportu i ubezpieczeń. Przyjmuje również za kryterium lokalizacji maksymalizację sprzedaży. Ponieważ jednak zarówno koszty produkcji, jak i sprzedaż są czynnikami, które wpływają na zysk, to z tych czynników uważa, że najważniejszym czynnikiem jest zysk. W gospodarce rynkowej zysk jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o lokalizacji. Takie określenie, że zysk jest jedynym celem lokalizacji, jedynym celem działalności gospodarczej, jest sprawą dość dyskusyjną współcześnie. W teorii przedsiębiorstwa powiemy sobie, że takich celów możemy wyartykułować 20. Teoria lokalizacji Loescha jest jedną z orientacji jednostronnnych lokalizacji.

Założenia równowagi przestrzennej i budowy modelu tej równowagi.

1) Badany układ społeczno-gospodarczy ma wymiar przestrzenny i jest systemem regionów (chodzi tu zarówno o regiony działania, jak i regiony ekonomiczne), które są powiązane ze sobą stosunkami wymiennymi. Ale chodzi tu również o powiązanie podregionów. W ramach stosunków w Unii Europejskiej stworzono podregiony jako jednostki statystyczne, jako najważniejszy układ odniesienia. Te podregiony nazywają się w skrócie NUTS (NUTZ). – NUTS-1 oznacza całe państwo. – NUTS-2 to jest region (bardzo ważny). Nie ma relacji Burgundia-Paryż-Bruksela. Jest relacja Burgundia-Bruksela. – NUTS-3 to są podregiony. W województwie podkarpackim są 2 podregiony: krośnieńsko-przemyski i rzeszowsko-tamobrzeski. Są to oficjalnie zarejestrowane w UE. – NUTS-5 to są powiaty. – NUTS-6 to są gminy.

2) System (układ) ten poza dobrami ekonomicznymi produkuje i konsumuje dobra nieekonomiczne. Różnica między dobrami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi dotyczy stopnia określoności. Dobra ekonomiczne są ściśle określone, a dobra nieekonomiczne nie są ściśle określone. Są to takie dobra, jak: władza, szacunek, przedsiębiorczość, kwalifikacje. W tym względzie badanie systemów regionalnych pod kątem równowagi przestrzennej obejmuje określenie warunków, jakie system musi spełnić, aby osiągnąć stan równowagi oraz przeprowadzić dowód, że dla systemu i dla układu określonego przez te warunki równowaga rzeczywiście istnieje.

3) Wprowadza się nowe podmioty gospodarcze – oprócz osób i przedsiębiorstw – organizacje zarządzane zbiorowo oraz instytucje, które kierują się nie dobrem w postaci zysku, ale dobrem publicznym. Możemy więc powiedzieć, że są to instytucje non-profit.

4) Dopuszcza się wpływ systemów wartości i norm społecznych na decyzje poszczególnych podmiotów gospodarczych, niegospodarczych w gospodarce przestrzennej. Tymi podmiotami są władze publiczne na różnych szczeblach, są podmioty gospodarujące różnych rzędów, są gospodarstwa domowe, są także pojedynczy ludzie, których gospodarka przestrzenna bezpośrednio dotyczy, których interes jest ujęty w gospodarce przestrzennej.

Rola decyzji i czasu (w przejściach czy w stanach obiektu?) 1) A – decyzja może być podjęta, czas nie gra specjalnej roli; 2) NK – decyzja musi być podjęta, czas określa głębokość wejścia w podzbiór NK; 3) K – decyzja musi być podjęta niezwłocznie, czas gra podstawową rolę. Każda decyzja /D/ oddziałująca na dany obiekt i powodująca zmianę jakiejś jego cechy-jeśli obiekt jest sterowalny- pociąga za sobą reakcje /R/ tego obiektu. Jeśli obiekt jest inercyjny, reakcja zawsze składa się z dwóch części: 1) stanu przejściowego /SP/ periodycznego lub aperiodycznego, zanikającego z upływem czasu /przy założeniu, że obiekt jest stabilny w odpowiednim sensie/, 2) stanu ustalonego /SU/. W reakcji obiektu na decyzje najpierw obserwowany jest stan przejściowy, a potem /w przeważającej mierze/ stan ustalony. Efekt w postaci wyjścia NK lub K uzyskuje się najczęściej z pewnym opóźnieniem. Czas uzyskania efektu oznaczymy symbolem TUE. Po podjęciu decyzji ponowna ocena stanu może odbyć się nie wcześniej niż po czasie TUE.

Do tego momentu nie będziemy mogli stwierdzić żadnej zmiany wynikającej z naszej decyzji, a tym bardziej określić czy zmiana odbywa się we właściwym kierunku. Efektów nie można stwierdzić wcześniej niż mogą one wystąpić. W rzeczywistości czas TUE może być bardzo krótki np. minutowa reakcję giełdy na zmianę sytuacji, może tez być kilkuletni np. efekty polityki deglomeracyjnej czy sterowaniem migracjami. Jeżeli decyzje zmiany podejmowane są rzadko w odstępach niemniejszych niż kilkunastokrotność TUE, teoretycznie można obserwować zarówno stan przejściowy, jak i stan ustalony np. skutki wybuchu wulkanu/. Częściej jednak mamy do czynienia z sekwencjami szybko po sobie następujących decyzji zmian, a to, co jest obserwowane, jest tylko stanem przejściowym np. zmiany intensywności konsumpcji w wyniku zmian cen.

Ponieważ nie wiemy czy obserwowane skutki jednej decyzji lub ciągu decyzji są stanem przejściowym, czy ustalonym, nazwiemy je ogólnie procesem przejścia. Na długość procesu przejścia ma wpływ: a) odległość między stanem obiektu w momencie podejmowania decyzji a granica stanu krytycznego lub inaczej mówiąc głębokość wejścia stanu obiektu w podzbiór K, b) wielkość zmiany związanej z pojedynczą decyzją c)odstępy miedzy kolejnymi decyzjami w ciągu decyzji, jeśli podejmowana jest więcej niż jedna decyzja, d) własności dynamiczne obiektu, a więc rodzaj stanu przejściowego / aperiodyczny, periodyczny/ e) własności nieliniowe obiektów, które mogą wpłynąć na tłumienie periodycznego stanu periodycznego i przedłużać lub skracać aperiodyczny stan przejściowy, f) pozycja granicy stanu krytycznego w momencie zbliżania się doń wychodzącego ze stanu K obiektu, g) całkowita zdolność osoby decydującej do podejmowania decyzji.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12