Biznes info


Integracja gospodarcza stworzyła warunki do integracji politycznej. Odwrotna kolejność, w której integracja polityczna wyprzedzałaby procesy integracji gospodarczej, zahamowałaby skutecznie cały proces integracji europejskiej, zamrażając ją na wstępnym etapie próby uzgadniania wspólnej polityki. Stałoby się tak, ponieważ różne były i są nadal koncepcje zarządzania gospodarką, różne są też systemy polityczne w poszczególnych państwach, mimo że opierają się na podobnych założeniach. Obie te sfery dają jednak różny zakres władzy poszczególnym instytucjom i stanowiskom. O wiele trudniej byłoby pogodzić koncepcje w zakresie polityki niż koncepcje dotyczące zarządzania gospodarką. Koncepcje zarządzania gospodarkami pozostawiono w gestii poszczególnych państw, wprowadzając z jednej strony liberalizację wymiany handlowej dla produktów przemysłowych, z drugiej zaś docelowo wspólną taryfę celną, co doprowadziło do wspólnej polityki handlowej. Natomiast integracja polityczna jest procesem, który w widoczny sposób ogranicza suwerenność, a do tego państwa w Europie nie były gotowe. Z drugiej strony, integracja polityczna byłaby czynnikiem ograniczającym możliwości oddziaływania przez integrujący się rynek na kraje trzecie.

Strategie rozwoju są bardzo ważnym instrumentami. Zawierają one diagnozę prospektywną stanu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem bilansu potencjałów rozwojowych, z uwzględnieniem analizy SWOT zagospodarowania przestrzennego i z uwzględnieniem identyfikacji problemów, które muszą być rozwiązane w różnych horyzontach czasowych. Stąd też diagnoza ta ma charakter diagnozy prospektywnej, która różni się tym od diagnozy zwyczajnej, że diagnoza zwyczajna mówi o tym, jaki jest stan, a diagnoza prospektywna mówi, co wynika z tego stanu dla przyszłości, jakie mogą być problemy i jakie mogą być sposoby rozwiązywania tych problemów. Każda strategia zawiera również sformułowanie misji. Misja to jest cel nadrzędny nad wszystkimi innymi celami, które chce się osiągnąć. Budowa strategii może wiązać się albo z tzw. rozwojem od góry, albo z tzw. rozwojem od dołu, tj. tzw. rozwój endogeniczny, rozwój przy pomocy własnych potencjałów, przy pomocy wykorzystania twardych i miękkich czynników rozwoju. W literaturze nazywa się to rozwojem o własnych siłach. Wobec tego strategia rozwoju będzie wyglądać inaczej w przypadku rozwoju od góry i w przypadku rozwoju od dołu.

Zasoby przyrodnicze oraz wyposażenie infrastrukturalne są immobilne. Nie da się ich przenieść, przewieźć gdzie indziej, są one przywiązane do określonego miejsca. Z uwagi na powyższe ograniczenia mobilności, ograniczenia ceny w praktyce nie osiągają długookresowej równowagi międzyregionalnej. Na różnice w cenach ma wpływ wielkość zasobów regionalnych, ich wyczerpywanie się odkrywanie nowych, zmiana gustów i przyzwyczajeń ludzi, nierównomierny wzrost kapitałów i zasobów pracy. W układzie dynamicznym przepływy czynników produkcji oraz stopy wzrostu regionalnego wpływają na siebie w różny sposób, ale nie zawsze prowadzi to do równowagi. Różnice w stopie wzrostu regionów mogą wpływać na kształtowanie się alokacji kapitału w sposób jakościowo inny w odniesieniu do warunków układu statycznego. Dyfuzja innowacji jest zróżnicowana przestrzennie w odniesieniu do regionów, ale także poszczególnych gałęzi, które w tych regionach występują, mieszczą się. Zrównanie przez siły rynkowe cen czynników produkcji nie prowadzi do automatycznego wyrównania się poziomu dochodów ludności. Wpływ na ten poziom mają różnice w aktywności zawodowej, w kwalifikacjach, w przedsiębiorczości, kreatywności ekonomicznej itd. I dopiero na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego kraju wobec występowania ograniczeń demograficznych i innych w regionach zasobnych, przy jednoczesnym podnoszeniu się atrakcyjności regionów słabo rozwiniętych różnice w poziomie dochodów zaczynają się zmniejszać.

Mobilność czynników produkcji (jako warunek równowagi) Mobilność czynników produkcji i towarów, ich przepływy, są ważnym sposobem, środkiem osiągania równowagi przestrzennej w różnych skalach. Regiony słabo rozwinięte charakteryzują się bardzo małą mobilnością poszczególnych ludzi. Równoważenie się cen na towary przez handel międzynarodowy może prowadzić do równoważenia się cen także na immobilne czynniki produkcji. Wynika to z określonej relacji między względnymi cenami czynników produkcji i towarów. Wolny handel towarami daje taki sam efekt równoważący, jak mobilność czynników produkcji. Natomiast immobilność czynników produkcji może powodować, że ich ceny będą się równoważyć, ale jednak na poziomie wyższym niż w przypadku mobilności. W skali makro występuje nie tylko wolny handel towarami, ale także mobilność czynników produkcji. Mobilność ta może być jednak ograniczona. Mobilność pracy jest zazwyczaj ograniczona z uwagi na preferowanie dotychczasowego miejsca zamieszkania, z uwagi na brak informacji o możliwościach zarobkowania gdzie indziej, w innych miejscach czy też z uwagi na koszty przeprowadzki oraz względy całkowicie pozaekonomiczne. Natomiast mobilność kapitałów może być ograniczona przez nieznajomość warunków inwestowania gdzie indziej, przez regionalne zróżnicowanie systemów podatkowych.

1) region reliktowy (archiwalny) – jest to obszar będący w przeszłości odrębną jednostką polityczną lub administracyjną, którego nazwa przetrwała w niezmienionej formie i jest używana w życiu codziennym. Mimo to, mieszkańcy słabo odczuwają tożsamość regionalną. Do regionów tego typu można zaliczyć: Burgundie we Francji czy Andaluzję w Hiszpanii, 2) region polityczny – to region powstały w okresie kształtowania państwa. Funkcjonuje on realnie jako względnie autonomiczna jednostka administracyjna i polityczna, bowiem odbywają się wybory do władz regionalnych. Mieszkańców cechuje na ogół słaba tożsamość regionalna. Są to np.: Bawaria w Niemczech, Toskania we Włoszech, 3) region w sensie socjologicznym – to obszar, którego mieszkańcy mają silnie wykształcone poczucie tożsamości. Istotą tożsamości jest poczucie więzi z własną grupą i dystans w stosunku do innych grup. Dystans ten może powodować alienację bądź świadomość przynależności do większej zbiorowości, 4) region etniczny – w tym przypadku czynnikiem konstytutywnym są odrębności etniczne, lingwistyczne lub kulturowe.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12