Biznes info


Gdybyś mieszkał w Ameryce w czasach przed wojną secesyjną, twoimi pieniędzmi byłyby zapewne przede wszystkim hiszpańskie dublony (srebrne monety, nazywane również ósemkami). Przed wojną domową do podstawowych form pieniądza w Stanach Zjednoczonych należały nie tylko złote i srebrne monety, ale także papierowe noty, wystawiane przez prywatne banki i nazywane banknotami. Dzisiaj używasz nie tylko monet i banknotów dolarowych, emitowanych przez rząd jako pieniądz, ale również czeków, wypisywanych w ciężar rachunku bankowego. Pieniądzem w różnych czasach były różne rzeczy; zawsze jednak pieniądz miał duże znaczenie dla ludzi i dla gospodarki. Aby zrozumieć działanie pieniądza w gospodarce, musimy najpierw dokładnie zrozumieć, czym jest pieniądz. Wprowadzimy precyzyjną definicję pieniądza, analizując jego funkcje, badając, w jaki sposób i dlaczego pieniądz poprawia efektywność gospodarczą, śledząc, jak różne formy pieniądza ewoluowały w czasie, i zapoznając się z jego współczesnymi miarami. Słowo pieniądz, używane w codziennych rozmowach, może oznaczać wiele rzeczy; dla ekonomistów jednak jego znaczenie jest ściśle określone. Aby uniknąć nieporozumień, musimy wyjaśnić sobie różnice pomiędzy potocznym rozumieniem słowa pieniądz a znaczeniem, w jakim używają go ekonomiści. Ekonomiści definiują pieniądz (często mając na myśli podaż pieniądza) jako wszystko, co jest powszechnie akceptowane w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu. Gotówka, na którą składają się monety i banknoty, oczywiście spełnia warunki określone w definicji i stanowi jedną z postaci pieniądza. Większość ludzi, mówiąc o pieniądzu, ma właśnie na myśli gotówkę.

Ważną innowacją na rynku hipotek mieszkaniowych w ostatnich latach było wytworzenie się aktywnie działającego rynku wtórnego na hipoteki. Ponieważ hipoteki mają różne terminy spłaty i oprocentowanie, nie są na tyle płynne, aby stać się jako papiery wartościowe przedmiotem obrotów na rynku wtórnym. W celu stymulacji kredytowania hipotecznego w 1970 r. Government National Mortgage Association (GNMA, tzw. „Ginnie Mae”) uruchomiła program, w trakcie którego wprowadziła koncepcję sprzedażnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, gwarantując spłatę wraz z odsetkami pakietów standaryzowanych hipotek. W ramach tego programu prywatne instytucje finansowe, takie jak banki handlowe i pożyczkowo-oszczędnościowe, mogły zgromadzić zestaw gwarantowanych przez GNMA hipotek i w pakiecie, powiedzmy wartości l min dol., sprzedać jako papier wartościowy osobie trzeciej (zwykle wielkiej instytucji inwestycyjnej, takiej jak na przykład fundusz emerytalny). Kiedy jednostki wnoszą swoje opłaty z hipoteki gwarantowanej przez GNMA do instytucji finansowej, instytucja ta przesyła je zbiorczo do właściciela papieru wartościowego, wystawiając mu czek na sumę dokonanych wpłat. Ponieważ wpłaty są gwarantowane przez GNMA, papiery tego rodzaju obciąża niewielkie ryzyko, dzięki czemu są bardzo popularne (suma należności przekracza obecnie 500 mld dol.). Obligacje hipoteczne są gwarantowane nie tylko przez agencje rządowe, ale również przez prywatne instytucje finansowe. Powodzenie tego typu obligacji było tak wielkie, że faktycznie zrewolucjonizowały one rynek hipotek mieszkaniowych. W latach siedemdziesiątych ponad 80% hipotek mieszkaniowych znajdowało się w pełnoprawnym posiadaniu banków i kas oszczędnościowo-pożyczkowych oraz banków handlowych. Obecnie tylko 1/3 jest w pełnoprawnym posiadaniu tego rodzaju instytucji; reszta – czyli 2/3 — została przekształcona w hipoteczne papiery wartościowe.

Są to krótkoterminowe instrumenty dłużne rządu Stanów Zjednoczonych, z 3-, 6- i 12-miesięcznym terminem płatności, emitowane na sfinansowanie deficytów rządu federalnego. Otrzymuje się za nie ustaloną kwotę w terminie płatności i żadnych odsetek; przynoszą one jednak pewien zysk dzięki sprzedaży z dyskontem, to znaczy po niższej cenie niż wypłata ustalona na termin płatności. I tak w maju 1998 r. można kupić za 9000 dol. jednoroczne weksle skarbowe, które w maju 1999 r. będą wykupione za 10 000 dol. Weksle skarbowe Stanów Zjednoczonych są najbardziej płynne spośród wszystkich instrumentów rynku pieniężnego, ponieważ obrót nimi jest najaktywniejszy. Stanowią one również instrument najbezpieczniejszy ze wszystkich instrumentów rynku pieniężnego, ponieważ nie ma ryzyka niewypłacalności, czyli sytuacji, w której strona emitująca papier dłużny (w tym przypadku rząd federalny) nie będzie w stanie wypłacić odsetek lub należności wymagalnych z nadejściem terminu płatności. Rząd federalny zawsze będzie spełniał swoje zobowiązania, ponieważ może podnieść podatki albo wyemitować gotówkę (banknoty lub monety), aby spłacić dług. Weksle skarbowe są nabywane głównie przez banki, jakkolwiek niewielkie ich ilości znajdują się również w posiadaniu gospodarstw domowych, korporacji i innych instytucji pośrednictwa finansowego.

Rozwój instytucji pośrednictwa finansowego wiąże się również z ich szerszymi możliwościami w zakresie prowadzenia ekspertyz po niższych kosztach transakcyjnych. Spółki lokacyjne, banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego opracowują swoje ekspertyzy w oparciu o technologię komputerową, dzięki czemu są w stanie zapewnić swoim klientom dostęp do tanich i wygodnych usług, takich jak bezpłatne numery telefonicznej informacji o stanie ich inwestycji lub możliwość wystawiania czeków w ciężar rachunku. Istotnym efektem obniżenia kosztów transakcyjnych przez instytucje pośrednictwa finansowego są oferowane ich klientom usługi płynności, czyli ułatwienia w przeprowadzaniu transakcji. Na przykład fundusze powiernicze rynku pieniężnego dają swoim klientom możliwość wypisywania czeków, za pomocą których mogą oni łatwo regulować należności, jednocześnie zachowując prawo do wysokich odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach funduszu.

Gotówka elektroniczna jest to forma pieniądza elektronicznego, który może być wykorzystywany podczas zakupów dóbr i usług przez Internet. Konsument otrzymuje e-cash, zakładając rachunek w banku, który jest połączony z Internetem. E-cash jest transferowana do jego komputera osobistego. Jeżeli konsument zamierza nabyć coś za gotówkę elektroniczną, wchodzi do sklepu internetowego i wybiera opcję buy (kupuj) dla dowolnego produktu; należność w e-cash zostaje automatycznie transferowana z jego komputera do komputera sprzedawcy. Sprzedawca może pobrać fundusze transferowane z rachunku bankowego konsumenta na jego rachunek przed dostarczeniem towaru. Jako pierwsza gotówkę elektroniczną wprowadziła duńska firma DigiCash. W październiku 1995 r. Mark Twain Bancshares ogłosiła zamiar rozpoczęcia w Stanach Zjednoczonych emisji gotówki elektronicznej na komputery osobiste. Czeki elektroniczne pozwalają użytkownikom Internetu na płacenie swoich rachunków bezpośrednio przez Internet, bez konieczności wysyłania czeków na papierze. Komputer osobisty użytkownika wypisuje równowartość czeku i wysyła czek elektroniczny drugiej stronie, która z kolei odsyła go do banku. Po sprawdzeniu ważności czeku przez bank remitenta, bank ten przesyła remitentowi pieniądze z rachunku bankowego wystawcy. Dzięki temu że całość operacji przeprowadza się elektronicznie, jest to o wiele tańsze i wygodniejsze od korzystania z czeków papierowych. Eksperci szacują, że koszty używania czeków elektronicznych stanowią mniej niż jedną trzecią kosztów przeprowadzania transakcji czekowych pisemnie.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12