Biznes info


Stworzenie trwałych podstaw finansowych można osiągnąć poprzez: – ustalenie udziałów władz samorządowych w dochodach państwowych, powinny być chronione ustawowo, a ich stawki obowiązywać w średnich okresach – ustanowienie dodatków do podatków państwowych na powszechnie obowiązujących zasadach, -oddanie wyłącznie do dyspozycji samorządów pewnych rodzajów podatków, tzw. lokalnych, ale regulowanych przez władze centralne -ustalenie zobiektywizowanych kryteriów zasilania finansowego władz samorządowych przez centralne w postaci dotacji, taki przydział, który ograniczyłby dowolność w dotowaniu, np. zobiektywizowane miary zależne od liczby ludności itp. -wyposażenie władz samorządowych w określony majątek, który może być źródłem finansowania: dochody z praw majątkowych, dochody ze sprzedaży składników majątku -pożyczki zaciągane przez władze samorządowe, zapewniające bieżącą płynność finansową, władze państwowe powinny mieć wpływ na wysokość pożyczek. Środki pozostawiane do dyspozycji władz samorządowych mogą mieć źródło: dochody własne, dochody wyrównawcze (transfery), wpływy z pożyczek.

Granice autonomii władz samorządowych: decentralizacja polega na przejęciu części kompetencji, obowiązków i decyzji o alokacji środków na szczebel lokalny. Decyzje finansowe odnośnie wydatków publicznych podejmują władze publiczne, które najczęściej mają najlepsze rozeznanie, co do potrzeb społeczności lokalnych. Decentralizacja polega na przekazywaniu kompetencji do szczebla centralnego na regionalny i dokonuje się w ramach własności państwowej. Tymczasem decentralizacja ze szczebla centralnego do lokalnego oznacza zazwyczaj formę własności z państwowej na samorządową. Oznacza ona zmianę jakościową, gdyż własność samorządowa ma znaczną autonomię. Plusy decentralizacji: efektywność alokacji środków, władze. Państwowe i samorządowe (tworzą jednolity system władz publicznych i mają wspólne cechy, podstawą obydwu jest nie prywatny majątek i nie prywatne fundusze, charakteryzuje je ten sam sposób pozyskiwania środków finansowych dochody innych podmiotów).

Po akcesji do UE polscy rolnicy nie uwolnili się od presji konkurencyjnej – wręcz przeciwnie – zetknęli się na jednolitym rynku z konkurencją producentów rolnych z pozostałych państw UE. W wyniku tej presji stopniowo zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych. Szanse na utrzymanie się na rynku mają ci rolnicy, którzy są w stanie sprostać wyzwaniu obniżania kosztów produkcji, rozszerzania skali produkcji oraz poprawy jakości płodów rolnych. Dla części polskich producentów rolnych akcesja do UE zwiększyła możliwości zbytu na atrakcyjnym rynku UE. Dotyczy to tych dziedzin, w których tradycyjnie posiadamy przewagi komparatywne i tylko wysokie bariery stosowane przez UE uniemożliwiały w przeszłości ekspansję eksportu z Polski.

Rozporządzanie, gromadzenie i wydawanie pieniędzy są to ogólne procesy Finansów. Gromadzenie finansów może figurować jako zwrotne (pożyczka) lub bezzwrotne Transfer i realizacja prawa do produktu bądź usług to jest forma wydatkowania pieniędzy.

Wyróżniamy redystrybucję dochodów: Pionową: przede wszystkim przez podatki centralne lub przez ich część przejmowaną przez władze centralne, organizacyjną formą gromadzenia pieniędzy jest budżet państwa, w jej wyniku dokonują się zmiany w zasobach finansowych regionu, Pozioma – polega na przekazywaniu, dobrowolnym, środków pieniężnych przez bogate regiony biedniejszym, jest bardziej spontaniczna, jest wyrazem dobrej woli regionów bogatszych.

Duża część wspólnotowych regulacji prawnych odnosi się do wsi i rolnictwa. Prawie każdego dnia przybywa od kilkunastu do kilkudziesięciu rozporządzeń. Jest to duże wyzwanie dla operatorów gospodarczych, którzy często muszą odwoływać się do wsparcia prawników, aby przy tej ilości zmieniających się aktów prawnych nie popaść, z jednej strony w konflikt z obowiązującym prawem, a z drugiej wykorzystać pojawiające się w związku z tym szanse. W okresie poprzedzającym przystąpienie do UE polscy rolnicy spoglądali z zazdrością na wsparcie i ochronę producentów rolnych w UE, jaką zapewniała WPR, Wysoki poziom cen skupu towarów rolnych, stabilizacja rynku tych towarów, ochrona przed tanim importem, dotacje bezpośrednie, pomoc strukturalna na rozwój obszarów wiejskich – to elementy stabilizujące warunki pracy i życia ludności rolniczej i wiejskiej. Polski nie było stać na tak szeroki zakres wsparcia i ochrony rolnictwa, jaki stworzono w UE. Takiej skali wsparcia i ochrony nie dało się zapewnić nie tylko ze względu na szczupłość polskiego budżetu oraz ograniczoną zasobność kieszeni polskiego konsumenta, ale także ze względu na międzynarodowe zobowiązania Polski, limitujące skalę możliwego ograniczenia taniego importu żywności do Polski.

Rolnictwo polskie zajmowało w 2006 r. obszar ponad 15,6 min ha użytków rolnych. Największy udział stanowią indywidualne gospodarstwa, które użytkują 14 min ha, tj. ok. 89% ogólnej ilości użytków rolnych. Ponadto znaczną pozycję prezentują wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolne, głównie właścicieli i dzierżawców (byłych państwowych gospodarstw rolnych) o łącznej powierzchni niecałe 2 min ha (wykupione bądź wydzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych) oraz spółdzielnie produkcyjne i gospodarstwa sektora publicznego. Struktura agrarna rolnictwa indywidualnego jest silnie rozdrobniona i stanowi główną barierę wydolności ekonomicznej rolnictwa, postępu technologicznego i organizacji rynku rolnego. Procesy konsolidacji postępują bardzo wolno. Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) gospodarstwa indywidualnego powyżej 1 ha UR wzrosła w ćwierćwieczu 1980-2005 zaledwie o 1,9 ha, tj. z 5,7 ha do 7,6 ha, i to głównie w wyniku zmniejszenia liczby gospodarstw i zakupu przez rolników gruntów po byłych PGR . Pozytywne tendencje w przemianach struktury gospodarstw indywidualnych przejawiają się w tym, że następuje także ich polaryzacja, tj. większy wzrost udziału największych, (ale również najmniejszych) gospodarstw.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12