Biznes info


W gospodarce kapitalistycznej — regulowanie rozmiarów działalności kredytowej, a poprzez działalność kredytową — oddziaływanie na wielkość inwestycji w kapitale trwałym i obrotowym, poziom cen i siły nabywczej pieniądza, kurs walut w obrotach zagranicznych oraz przebieg ogólnej koniunktury gospodarczej; prowadzona jest głównie przez bank biletowy. Kontrola bankowa posługuje się różnymi narzędziami — od bardziej ogólnych, jak np. operowanie stopą procentową, do bardziej kwalitatywnych wnikających w celowość procesów gospodarczych finansowanych przez kredyt. W odróżnieniu od tak pojętej kontroli bankowej, sprawowanej przez „władze monetarne” danego kraju, występuje również kontrola bankowa sprawowana pod kątem widzenia prywatnych interesów przedsiębiorstw bankowych. Kontrola bankowa tego rodzaju występuje na tle skomplikowanego przenikania się Interesów banków i wielkich monopoli. Na tym tle rysuje się zwykle sprzeczność między polityką kredytową poszczególnych koncernów bankowych i banku centralnego. Można również mówić o kontroli bankowej w węższym znaczeniu, polegającej na zabezpieczeniu interesów bankowych, w szczególności zwrotu kredytu.

Swoboda przepływu usług
Swoboda przepływu usług jest drugim podstawowym elementem wolnego rynku w Unii Europejskiej i polega na otworzeniu się rynków narodowych na taki przepływ oraz przewiduje harmonizację polityki w tym zakresie. Oznacza możność świadczenia usług przez obywatela jednego z państw członkowskich na terytorium innego państwa członkowskiego, bez konieczności zakładania tam przedsiębiorstwa. Jest to prawo do prowadzenia nieskrępowanej działalności gospodarczej na terenie całej Unii, a z nim jest naturalnie związane prawo do wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium każdego państwa członkowskiego.

Swoboda przepływu osób
Kolejnym ważnym elementem składowym wolnego rynku jest swoboda przepływu osób. Polega ona na uprawnieniu do nieograniczonego poruszania się i osiedlania na terenie całej Unii osób przybywających z jednego państwa członkowskiego do drugiego w celu podejmowania pracy. Obejmuje też współmałżonków i zstępnych, dotyczy też tych, którym ustaje zatrudnienie lub sami prowadzą działalność gospodarczą. W tym zakresie obowiązuje zakaz wszelkiej dyskryminacji, np. pracownicy, przenoszący się do innego kraju nie tracą praw nabytych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Swoboda przepływu kapitału
Swoboda przepływu kapitału, polega na prawie do zawierania samodzielnych transakcji finansowych, niezwiązanych z przepływem towarów, ludzi czy usług, ale tez warunkuje korzystanie z pozostałych swobód. Swoboda ta, mogąc wpływać na równowagę bilansu płatniczego, a przez to i decydować o stanie całej gospodarki, napotykała opór we wcielaniu w życie. Traktat o Unii Europejskiej zakazał, więc wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału między państwami członkowskimi. Tym samym została otwarta droga do ustanowienia wspólnego rynku usług finansowych i papierów wartościowych. W wymiarze jednostkowym oznacza ona prawo obywateli państw członkowskich do zakładania rachunków bankowych oraz przeprowadzania operacji bankowych na terytorium Unii bez ograniczeń.

Gospodarki integrujących się krajów europejskich, wśród krajów wysoko rozwiniętych, rozwijały się z najwyższą dynamiką. Dotyczy to dekady lat 60. XX wieku. Intensyfikująca się konkurencja sprzyjała obniżaniu kosztów produkcji, podnosiła konkurencyjność, skalę produkcji, sprzyjała specjalizacji wewnątrzgałęziowej, wiążąc ze sobą gospodarki narodowe krajów członkowskich. W średnim okresie integracja sprzyjała podnoszeniu dobrobytu ludności, stabilizowała fluktuację dynamiki wzrostu gospodarczego, eliminując wcześniejsze praktyki ograniczania kontaktów z zagranicą w okresach słabnięcia koniunktury. Zastosowane rozwiązania liberalizacyjne miały trwały charakter, co w praktyce oznaczało ograniczenie możliwości wycofania się z raz wprowadzonych rozwiązań. Możliwa była dalsza liberalizacja, a nie protekcjonizm.

Działanie EWG

Utworzenie w ramach EWG unii celnej było ważnym osiągnięciem polityki integracyjnej państw członkowskich. Stanowiło zamknięcie kolejnego, po powołaniu strefy wolnego handlu, etapu w procesie integracji i zapowiadało wejście w następny. Oznaczało ujednolicenie przepisów, regulujących wzajemną wymianę towarową. Odtąd obowiązywały takie same reguły, rządzące zarówno funkcjonowaniem stref i składów wolnocłowych, jak i kalkulowaniem wartości celnej towarów. Ustanowiona w tym czasie unia celna oznaczała likwidację opłat importowych i ograniczeń ilościowych. W praktyce państwa członkowskie starały się jednak nadal preferować swoje interesy narodowe. Utrudniały więc przepływ dóbr i usług za pomocą różnych wymogów i procedur jakościowych czy odmiennych podatków.

Kolejny etap integracji ekonomicznej państw członkowskich Wspólnot był determinowany wolą ustanowienia wspólnego rynku, czyli zbudowania obszaru bez wewnętrznych granic, na którym istnieje swoboda w przepływie towarów, osób, usług i kapitału. Podstawą tego poziomu integracji jest duże zaufanie partnerów, gdyż każde istotne niepowodzenie we wcielaniu go w życie tworzy zagrożenie dla integralności całości wykreowanego systemu. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą bardziej koncentrował się i precyzował harmonogram ustanawiania unii celnej niż wspólnego rynku, a bariery na drodze do zrealizowania tego celu w miarę upływu czasu w niektórych obszarach zostały nawet wzmocnione. Miały one charakter administracyjny, techniczny i fiskalny. Podwyższały koszty transakcji, przynosiły zatem straty zarówno producentom, jak i konsumentom.

Hipotetyczna ścieżka rozwoju podtrzymywalnego – W dłuższym okresie przekształcenia środowiska jako całości są nieodwracalne, ale w krótkim okresie poszczególnym jego elementom lub regionom można przywracać stan zbliżony do stanu wcześniejszego. – W obrębie danego typu technologii i gospodarki możliwa jest pewna redukcja obciążeń środowiska działalnością gospodarcza dzięki oszczędzaniu zasobów, zmniejszaniu zanieczyszczeń, substytucji i tworzeniu nowych zasobów. Ogólne obciążenie środowiska wykazuje jednak tendencje rosnącą. – Rozwój gospodarki jest podtrzymywalny dzięki epokowym innowacjom technicznym i społecznym, które redukują obciążenie środowiska, udostępniają nowe zasoby przyrody i stwarzają nowe możliwości rozwoju społeczeństwa. Zmiany takie są zmianami fazowymi. Upowszechnienie się takich innowacji prowadzi do przyspieszonego rozwoju gospodarczego, a ten do przyspieszonego obciążenia środowiska.

Polityka poszerzania jest definiowana jako proces włączania nowych członków do wspólnot. Proces ten niósł określone konsekwencje. Po pierwsze, intensyfikował konkurencje w ramach unii celnej, gdyż do strefy wolnego handlu dołączały nowe rynki, które wcześniej nie miały uprzywilejowanego dostępu do rynku tworzonego przez zintegrowane kraje. Po drugie, powiększał integrujący się rynek krajów europejskich, co miało znaczenie dla krajów pozostających poza procesem integracji, gdyż stawały się wrażliwe na jej skutki. Liberalizacja wymiany między integrującymi się gospodarkami wywoływała efekt kreacji (tworzyła nowe warunki wymiany handlowej, zwiększając ją) i przesunięcia (handel przenosił się z rynków, gdzie cła były wyższe, na rynki, w kontaktach, z którymi, cła były zniesione). Po trzecie, integracja dawała impulsy prowzrostowe. Stanowiło to bezpośrednią konsekwencję liberalizacji.

Polityka poszerzania polegała na tym, że Wspólnoty, rozpoczynając procesy integracyjne w sześciu krajach członkowskich, w 2004 roku powiększyły to grono do dwudziestu pięciu członków. Kolejne kraje czekają na możliwość dołączenia do UE na warunkach członkostwa. Inne są zainteresowane uczestnictwem w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), co oznacza objęcie ich gospodarek czterema swobodami: liberalizacją wymiany handlowej, liberalizacją transferu usług, kapitału i ludzi. Rozwiązanie takie jest zgodne z liberalnymi kanonami ekonomii, które prowadzą do wyrównywania się poziomów rozwoju między krajami, a także konwergencji głównych parametrów makroekonomicznych: stopy inflacji, stopy procentowej, stopy bezrobocia, dynamiki wzrostu gospodarczego. W długim okresie prowadzą zaś do stworzenia warunków do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12