Biznes info


Dealerzy używanych samochodów wytwarzają potrzebne na rynku informacje, stając się specjalistami w ocenie jakości używanych aut. Jeśli wiedzą, że dany samochód jest w dobrym stanie, mogą go sprzedać ze swego rodzaju poręczeniem: albo w formie bezpośredniej, takiej jak wystawienie gwarancji, albo pośredniej, poręczając własną reputacją i uczciwością. Ludzie są bardziej skłonni nabywać auta od pośredników, którzy gwarantują ich jakość, zaś dealerzy zarabiają na wytwarzaniu informacji o jakości wozu, sprzedając go po cenie wyższej niż cena nabycia. Dealerzy, którzy sami kupują i sprzedają samochody, o których zebrali informacje, unikają problemu z ludźmi korzystającymi „na gapę” z danych będących ich własnością. Dokładnie tak jak dealerzy, którzy radzą sobie z problemem negatywnej selekcji na rynku używanych samochodów, postępują pośrednicy finansowi na rynkach finansowych. Instytucja pośrednictwa finansowego, taka jak bank, staje się ekspertem w pozyskiwaniu informacji dotyczących firm, dzięki czemu potrafi odróżnić ryzyko udzielenia dobrego kredytu od ryzyka udzielenia złego kredytu. Jest w stanie uzyskać fundusze od depozytariuszy oraz udzielić pożyczki dobrym firmom. Ponieważ banki mogą udzielać kredytów przede wszystkim dobrym przedsiębiorstwom, są w stanie zarobić na udzielanych przez siebie pożyczkach więcej, niż wynoszą odsetki, jakie są zobowiązane wypłacać swoim depozytariuszom. Zyski, jakie w ten sposób gromadzi bank, pozwalają mu angażować się w zbieranie danych i wytwarzanie informacji.

Najwęższa definicja pieniądza ustalona przez Fed to Ml, która odpowiada definicji proponowanej przez podejście teoretyczne i obejmuje gotówkę, wkłady na rachunkach czekowych oraz czeki podróżnicze. Aktywa te są bezsprzecznie pieniądzem, ponieważ mogą być bezpośrednio użyte jako środek wymiany. Do połowy lat siedemdziesiątych tylko banki handlowe mogły prowadzić rachunki czekowe, przy czym obowiązywał zakaz wypłacania odsetek od wkładów na tych rachunkach. Wraz z pojawieniem się innowacji finansowych , przepisy prawne zostały zmienione tak, aby również inne rodzaje banków: kasy i banki oszczędnościowo-pożyczkowe oraz towarzystwa kredytowe, mogły oferować rachunki czekowe. Poza tym instytucje bankowe mogą prowadzić innego rodzaju rachunki czekowe, takie jak NÓW (przenośne zlecenie wycofania pieniędzy) i ATS (automatyczny transfer z oszczędności), od których są wypłacane odsetki. Jeżeli jednak agregaty pieniężne nie są tak skorelowane, wówczas na podstawie jednego z nich możemy zbudować prognozę podaży pieniądza, która będzie daleko odbiegać od wyników, jakie uzyskalibyśmy, korzystając z innego agregatu. Sprzeczne przewidywania mogą utworzyć dość mylący obraz, co nie pomoże politykom w podejmowaniu właściwych decyzji.

Dominującą cechą umów kredytowych zawieranych zarówno przez przedsiębiorstwa jak i przez gospodarstwa domowe są zabezpieczenia. Zabezpieczenie to prawo własności, oddane w zastaw kredytobiorcy jako gwarancja spłaty należności na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był w stanie uregulować swojego zobowiązania. Wierzytelność zabezpieczona (w przeciwieństwie do wierzytelności niezabezpieczonej, takiej jak np. debet na karcie kredytowej, dla którego nie ustanowiono przedmiotu zastawu) jest najczęstszą formą wierzytelności gospodarstw domowych, rozpowszechnioną również wśród przedsiębiorstw. Większość zobowiązań amerykańskich gospodarstw domowych to wierzytelności zabezpieczone: samochód jest zabezpieczeniem kredytu samochodowego, dom-zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Hipoteki handlowe oraz rolnicze, których zabezpieczeniem są nieruchomości, stanowią jedną czwartą kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa niefinansowe; zastaw na zabezpieczenie wierzytelności jest również często spotykaną cechą obligacji przedsiębiorstw oraz innych kredytów bankowych. Dlaczego zabezpieczenie stanowi tak ważną cechę umów kredytowych?

Inne rozróżnienie pomiędzy rynkami przebiega na podstawie terminów płatności papierów wartościowych sprzedawanych na każdym z rynków. Rynek pieniężny jest to rynek finansowy tylko dla krótkoterminowych instrumentów dłużnych (z terminem płatności poniżej jednego roku); rynek kapitałowy jest to rynek, na którym kupowane i sprzedawane są instrumenty dłużne o terminie płatności powyżej jednego roku oraz akcje. Papiery wartościowe rynku pieniężnego są zwykle częściej kupowane niż instrumenty długoterminowe, stąd też mają tendencje wykazywania większej płynności. Poza tym instrumenty krótkoterminowe są mniej podatne na wahania cen niż instrumenty długoterminowe, dzięki czemu stanowią bezpieczniejsze inwestycje. Dlatego banki i przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystują ten rynek, zarabiając odsetki od wolnych funduszy, którymi dysponują tylko przejściowo. Papiery wartościowe rynku kapitałowego, takie jak akcje czy obligacje długoterminowe, często są przetrzymywane przez pośredników finansowych, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które mają niski stopień niepewności co do wielkości funduszy, jakimi będą dysponować w przyszłości.

Bardzo interesującą charakterystykę problemu negatywnej selekcji oraz jego wpływu na efektywność funkcjonowania rynku możemy znaleźć w słynnym artykule George’a Akerlofa, który opisuje to zjawisko jako „problem wraków”, ponieważ przypomina problemy, jakie sprawiają kompletnie wyeksploatowane pojazdy na rynku samochodów używanych3. Potencjalni nabywcy używanych samochodów zazwyczaj nie są w stanie ocenić jakości samochodu; nie są w stanie stwierdzić, czy wskazany samochód to dobry pojazd, który nadaje się do dalszej eksploatacji, czy też jest to zupełny wrak, który będzie im odtąd przysparzał nieustannych kłopotów. Cena, jaką nabywca płaci, musi zatem odzwierciedlać przeciętną jakość samochodów na rynku, wypośrodkowaną między niską wartością wraka a wysoką wartością samochodu niezłej jakości. Właściciel używanego samochodu przeciwnie, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, czy samochód, który oferuje to rodzynek na giełdzie, czy też zupełna ruina. Jeśli samochód to wrak, a cena, jaką nabywca jest skłonny zapłacić, waha się pomiędzy wartością wraka i dobrego auta, właściciel jest bardziej niż zadowolony, gdyż przewyższa ona wartość jego pojazdu.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12