Biznes info


Metody uniwersalne to są takie, które są stosowane wszędzie, w każdej dziedzinie. A metody specyficzne to takie, które stosuje się tylko w danej dziedzinie. Jeśli chodzi o metody uniwersalne, to w gospodarce przestrzennej stosuje się metody: analizy, syntezy, ekstrapolacji, co wiąże się z materią, z przedmiotem gospodarki przestrzennej. Systemy przestrzenne rozwijają się w długim okresie czasu i tendencje rozwojowe przenoszą się na okres następny. Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczą okresu 30-50 lat. Tak samo szeroko stosuje się metodę burzy mózgów, metodę delficką (metodę szacunku ekspertów).

Pojęcie polityki przestrzennej

Polityka przestrzenna to działania państwa przy pomocy szerokiego instrumentarium zmierzające do realizacji celów społeczności w różnej skali, realizację różnych funkcji ograniczonej przestrzeni przy zachowaniu ładu przestrzennego, czyli pożądanej struktury przestrzennej. Chodzi więc o spełnianie różnych funkcji tych przestrzeni, estetycznych, realizację celów jednostki, celów społeczności lokalnej i celów państwa przy realizacji praw własności, jako jednego z ważniejszych praw gospodarki rynkowej.

Postęp techniczny prowadzi do zmian przestrzennych w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednią konsekwencją postępu jest powstawanie nowych zakładów, które powodują zmianę przestrzennego układu produkcji, a pośrednie to zmiany w innych dziedzinach gospodarki, przemysłach, warunkach życia ludzi, procesach społecznych, kulturalnych i środowiskowych. Postęp techniczny w swojej definicji ma zakodowane 2 zjawiska: zmiana, unowocześnienie procesów wytwórczych i obniżenie kosztów materiałowych. To są dwa zapisy, dwie istoty postępu technicznego. Czyli w pojęciu postępu technicznego mieści się również postęp ekonomiczny. W związku z tym każdemu postępowi technicznemu musi towarzyszyć zmiana indeksu materiałowego.

Korzyści lokalizacji i urbanizacji

Korzyści lokalizacji polegają na reputacji produkcji uzyskiwanej dzięki wysokiej jakości wyrobów, innowacyjności przedsiębiorstw w tej samej gałęzi, ale także gałęziach konkurujących ze sobą, powstawaniu wysoko wykwalifikowanej pracy, sprawności przedsiębiorstw obsługiwanych przez jednostki usługowe, pomocnicze i w związku ze specjalizacją. Korzyści urbanizacji polegają m.in. na udogodnieniach transportowych i redukcji kosztów transportu, istnieniu zasobnego rynku pracy, możliwości skorzystania z infrastruktury technicznej, społecznej i ekonomicznej i istnieniu w wielkich miastach ośrodków badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, które generują powstawanie innowacji.

Cele gospodarki przestrzennej są to cele społeczne, w różnej skali, które dana społeczność określa albo za pośrednictwem samorządu, albo innych organizacji, a także przez stanowiska indywidualnych obywateli, które pragnie osiągnąć w otaczającej przestrzeni i które są formułowane w strategiach rozwojowych czy też planach zagospodarowania przestrzennego. Ład przestrzenny. Ład przestrzenny jako pożądany stan zagospodarowania przestrzennego jest celem nadrzędnym, do jakiego powinna dążyć gospodarka przestrzenna, posługując się instrumentami, jakimi dysponuje w tym planowaniu przestrzennym, tj. w skali makro-makro (międzynarodowej), skali makro (krajowej), skali mezo (regionalnej) i w skali mikro (lokalnej). Ten pożądany stan wynikać powinien z historycznie zmiennych systemów wartości ludzkich, potrzeb różnych rzędów, jak również zmieniających się warunków środowiska naturalnego i antropogenicznego.

Innowacje powstają w dużych centrach technologicznych i następnie rozpowszechniają się na ośrodki mniej rozwinięte. Najważniejszym problemem jest proces przyswajania innowacji (zróżnicowany przestrzennie). Zależy on od wielu czynników zróżnicowania przestrzennego: przedsiębiorczości ludzi, wykształcenia społeczności, zdolności do nauk technicznych, mobilności społeczeństwa (zdolności do zmiany miejsca zamieszkania, pracy, wykształcenia). W regionach słabo rozwiniętych ludzie są przywiązani do miejsca zamieszkania, pracy. W społ. wysoko rozwiniętym kwalifikacje należy zmieniać 8 razy w życiu. Następny czynnik wpływający na przyswajanie innowacji to środki kapitałowe. Są regiony, które mają ich nadmiar, są i takie, w których ich brak. Sytuacja w zakresie niezbędnych środków kapitałowych zależy od atrakcyjności inwestycyjnej regionu, która może się zwiększyć w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej, ekonomicznej.

Wspólnym przedmiotem badań tych dyscyplin są systemy społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim – jak zachowują się w środowisku przyrodniczym, jak organizują się w przestrzeni i jak rozwijają w czasie. Natomiast różnice między tymi dyscyplinami naukowymi dotyczą tego, że geografia ekonomiczna akceptuje silne związki z działalnością społeczno-gospodarczą, ze środowiskiem przyrodniczym, natomiast planowanie przestrzenne także związki z technicznym zagospodarowaniem miast, regionów i krajów. Geografia ekonomiczna daje opis, wyjaśnia środowiskowe zachowania systemów społeczno-gospodarczych oraz kształtowanie się struktur przestrzennych. Gospodarka przestrzenna ustala zasady racjonalnego wyboru lokalizacji, jak również zasady rozwoju układów lokalizacyjnych i organizacyjnych. Planowanie przestrzenne, wychodząc z systemu wartości uznawanych przez społeczeństwo, zmierza do ulepszenia istniejącego środowiska życia człowieka, w tym przyrodniczych, technicznych i społeczno-gospodarczych składników tego środowiska.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12